Privacyverklaring en Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DONATIES: 

Deze Algemene donatie voorwaarden zijn van de Stichting House 4 Unhoused tevens handelend onder Homebass Foundation, gevestigd te Amsterdam, en zijn van toepassing op iedere donatie die Stichting House 4 Unhoused ontvangt. 

Paragraaf 1 Definities:

Betaling: het geven van geld aan de Ontvangende Partij;

Dienst(en): diensten die onder meer bestaan uit het donatieformulier; 

Donatie: het geven van geld via diverse betaalmogelijkheden aan de Ontvangende Partij;

Donatieformulier: middel om Donatie te doen aan de Ontvangende.

Partij ten behoeve van Ontvangende Partij;

Gevende Partij/donateur: de particulier of bedrijf die een gift of donatie doet aan de Ontvangende Partij;

Ontvangende Partij/Stichting House 4 Unhoused: stichting House 4 Unhoused, kantoor houdende aan de Nieuwe Prinsengracht 64-3, 1018 VT te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 789012333

Missie/doel: Stichting House 4 Unhoused heeft ten doel de belangenbehartiging dan dak- en thuislozen in met name Nijmegen, doch daartoe niet beperkt, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Partner: de rechtspersoon die gebruik maakt van de Techniek voor Betaling aan de Ontvangende Partij;

Paragraaf 2 Toepasselijkheid:

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Donatie aan de Ontvangende partij;

 

2.2 Door middel van het geven van middelen aan Ontvangende Partij, accepteert de Gevende Partij uitdrukkelijk deze Voorwaarden;

2.3 De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Paragraaf 3 Rechten en verplichtingen Ontvangende partij:

3.1 Donaties komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partij. De ontvangende partij besteedt de donaties conform haar statutaire doel. 

 

3.2 De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de website, ter beveiliging van elke Betaling en/of Donatie;

3.3 De Ontvangende Partij houdt zich aan het privacy beleid zoals dit vermeld op de website van Stichting House 4 Unhoused. 

Paragraaf 4 Rechten en verplichtingen Gevende partij:

4.1 Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende Partij 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

 

4.2 Gevende Partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is en waarover hij de zeggenschap heeft;

4.3 Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op bij het invullen van het Donatieformulier; 

Paragraaf 5 Slotbepalingen:

6.1 Indien u enige klachten ondervindt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Stichting House 4 Unhoused. Wij behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen. Mail de klacht aan david@homebassfoundation.com;

6.2 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (inclusief de totstandkoming, uitvoering en nakoming hiervan, alsook op alle geschillen welke hieruit kunnen voortvloeien) is Nederlands Recht van toepassing;

6.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

Aldus opgemaakt in Amsterdam, 8 oktober 2021

Privacy Statement Homebass Foundation

 

Dit privacy beleid hebben wij opgesteld om inzicht te geven hoe wij als stichting veilig en verantwoord met persoonsgegevens omgaan. Stichting House 4 Unhoused, tevens handelend onder Homebass Foundation verkrijgt persoonsgegevens van derden, zoals gegevens afkomstig van een bezoeker van een evenement of een donateur. Deze gegevens worden aan ons verstrekt via e-mail, telefoon, app, post of persoonlijk. Dit kan aan de orde zijn bij het doen van een donatie of indien u een bezoeker bent van onze evenementen. Graag maken wij met dit onderhavige privacy beleid duidelijk wat uw rechten zijn en welke rechten wij zullen waarborgen namens u. Mocht er iets niet duidelijk zijn of behoefd u graag extra uitleg omtrent het privacy beleid neem dan contact met ons op via info@hombassfoundation.com.

 

Contactgegevens:

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Stichting House 4 Unhoused, tevens handelend onder Homebass Foundation kantoorhoudende aan de Nieuwe Prinsengracht 64-3, 1018 VT te Amsterdam, +31610979329.

 

Persoonsgegevens:

Homebass Foundation verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens;
  • Contactgegevens, zoals een e-mailadres en/of telefoonnummer;
  • KVK-gegevens en factuuradres;
  • Betalingsgegevens.

 

Doeleinden en grondslagen:

Homebass Foundation verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het onderhouden van contacten met partijen; 
  • Het nakomen van overeenkomsten;
  • Goede en efficiënte administratie;
  • Het afhandelen van betalingen; 
  • Het opmaken van nieuwsbrieven, magazines, jaarverslagen e.d.

 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan activiteiten die wij organiseren. Het doel van Homebass Foundation zal verwezenlijkt worden door het organiseren van evenementen en het ophalen van donatiegelden als middel. Daarnaast verwerken wij bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten met derde partijen, te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of op basis van een gerechtvaardigd belang. 

 

Verstrekking van gegevens aan derde:

Homebass Foundation verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden louter verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien wij een derde partij inschakelen als tussenpersoon voor een dienst die uw gegevens dienen te verwerken dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Homebass Foundation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren:

Homebass Foundation zal persoonsgegevens niet langer verwerken en bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden die zij in dit privacybeleid heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Homebass Foundation zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Homebass Foundation maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en het kan bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden. Cookies kunnen een helpende hand bieden bij het optimaliseren van onze website, de mogelijkheid bestaat dat wij cookies hiervoor zullen inzetten.

 

Datalekken:

Een datalek is iedere inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of ongeoorloofd zijn gewijzigd, verstrekt of ingezien. Bijvoorbeeld bij diefstal van een laptop met daarop een gegevensbestand, een hack waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt of het verzenden van gegevens naar een foutief e-mailadres. Een inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen wij registreren. Indien is komen vast te staan dat het lek een risico oplevert op negatieve gevolgen als identiteitsfraude of reputatieschade, dan zal Homebass Foundation het datalek tevens melden bij de toezichthouder.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Homebass Foundation. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Homebass Foundation zal zo snel mogelijk reageren, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Homebass Foundation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen:

Homebass Foundation de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. Dit zijn zowel fysieke, organisatorische als elektronische beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@homebassfoundation.com

 

Websites van derden:

Op de website van Homebass Foundation zullen mogelijk hyperlinks naar andere websites voorkomen. Het privacybeleid van Homebass Foundation is niet van toepassing op de websites waar mogelijk naar doorgelinkt wordt. Elke website hanteert een eigen privacybeleid en Homebass Foundation kan niet garanderen dat dit op een gelijkwaardige en betrouwbare manier verloopt. Wij raden u daarom aan, alvorens u via ons doorgelinkt wordt, het desbetreffende privacybeleid te bekijken. 

 

Minderjarigen:

De website van Homebass Foundation heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen bezoekers (bezoekers jonger dan 16 jaar), tenzij zij toestemming hebben van ouder(s) of voogd. Homebass Foundation is niet in alle gevallen op de hoogte van de leeftijd van gebruikers, bezoekers of donateurs. Indien u als ouder(s) of voogd ervan overtuigd bent dat wij gegevens hebben verzameld van uw minderjarige kind dan kunt u contact opnemen met info@house4unhoused.com om de gegevens te laten verwijderen. 

 

Wijzigen van deze privacy statement:

Homebass Foundation behoudt zich het recht voor om het onderhavige privacy beleid te doen wijzigen. Echter uw gegevens zullen nooit voor andere doeleinden gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming. Indien er een wijziging plaatsvindt zal dit zichtbaar zijn op onze website. Wij raden u aan om geregeld de website te bekijken indien u hiervan op de hoogte wilt blijven. 

 

Dit privacybeleid zal in werking treden op 20 mei 2020.

 

Amsterdam, 8 okt 2021.